ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE CONTINGUTS DEL PROCÉS CONSTITUENT

PDF del Acta reunió continguts 09-01-2014

A Barcelona, a les 19:00 hores del dia 9 de gener de 2014, s’inicia la reunió de la Comissió de Continguts del Procés Constituent.

ASSISTEIXEN:

Núria Jàvega, Toni Soler, Jep Pujol, Lluís Estrada, Jordi Madorell, Pere Lluís Pla, Francesc Cardoner, Frederic Prieto, Xavier Vila, Janine Künzi, Robert Pardo, Montse Gallofré, Joan Oms, Jordi Serrano, Santi Rosés, Rat Mata, Lluís Sentís, Frank Pulido, Xavier Caballé, Lucia Ayllón, Salvador Domingo, Andreu Honzawa, Víctor García, Xavier Diaz, Francesc Boldú, Lluís Vila, Elena Muñoz, Albert Royes, Montserrat Busquets, Josep Maria Vilanova.

S’EXCUSEN:

Manel Monsonís, Cristina Pérez, Núria Massegú, Adrià, Pere Caldes, Santiago Martín, Maite Romera, Andreu Sánchez.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA:

 1. Valoració assemblea general.

 2. Textos de debat (situació).

 3. Circulació dels textos de debat per les assemblees territorials i sectorials i invitació a prendre part a la redacció i el debat fins setmana santa.

 4. Formació en relació a textos de debat.

 5. Nous oradors que vagin sorgint per temàtiques concretes.

1.- Valoració assemblea general.

En general s’aprecia un cert descontent amb el procediment i organització de la primera assemblea general. Van haver-hi diferents intervencions d’en Xavier, en Víctor, na Montse, na Rat, en Jordi, en Frederic i altres i que, en resum, son les següents:

 • Manca de coneixement dels documents per a poder fer correctament les votacions.

 • No s’especifiquen clarament quines esmenes han estat aprovades i quines no.

 • Terminis massa breus per a poder estudiar les esmenes per després votar-les.

 • Deficiències d’organització en general.

 • No s’ha donat resposta a alguns problemes de comunicació.

 • Hi ha persones que no consideren vàlida la votació a les esmenes per manca de temps i a més, tampoc estan d’acord amb l’acord del punt 4 (Propostes organitzatives) perquè consideren que va ser dirigida per la mesa.

 • El recull de l’assemblea que hi a la web del Procés constituent, no reflecteix la realitat de l’assemblea, sinó que dona la impressió de que va anar molt be.

 • Alguns membres consideren que no tots els adherits estan d’acord amb el lema de “Construïm la República catalana del 99 %” i, per tant, reclamen consens i adverteixen de les conseqüències negatives que podria tenir la divisió de criteris. En aquest sentit, insisteixen en que no hem de perdre de vista que som “Procés constituent”.

 • Manca d’organització i deficient administració del temps, alguns consideren que hem d’inventar moltes coses a nivell organitzatiu.

3.- Circulació dels textos de debat per les assemblees territorials i sectorials i invitació a prendre part a la redacció i el debat fins setmana santa.

Atès que la Núria va lliurar una proposta de “supra text” per adjuntar als textos de debat, deixant-la oberta a altres possibles redactats i que en Lluís Vila a presentar un altre, es va decidir invertir l’ordre del dia i debatre en primer lloc el punt 3.

En primer lloc es va debatre la necessitat i/o convinença d’incorporar un supra text a la presentació dels diferents textos de debat i després de diferents comentaris en un i altre sentit, es va sotmetre a votació, resultant una apreciable majoria favorable a adjuntar un supra text.

Respecte al redactat del supra-text, van haver-hi diverses opinions però en general, semblava més adient el redactat per la Núria, si be es va considerar que s’havia d’afegir un paràgraf que digués a qui i com s’han d’adreçar les aportacions de les territorials i demés persones a les que van dirigits els textos.

Finalment es va sotmetre a votació quin dels dos textos s’havia de validar, resultant quasi per unanimitat, que havia de ser el text de la Núria, afegint el esmentat paràgraf. La Núria prepararà el nou redactat del supra text.

Pel que fa a la circulació dels textos, després de debatre diferents posicionaments, es considera que el més convenient fora el següent:

Un cop que els grups de treball o les sectorials han finalitzat els diferents textos, els envien al servei de correcció gramatical i al de formació i, posteriorment a continguts, qui posteriorment els enviarà, amb el supra text, a les territorials per tal de que els seus membres puguin fer les esmenes o propostes que considerin adients, tot això abans de setmana santa, que és quan el grup promotor o la comissió en la que delegui, decidirà quin seran els textos que es difondran i publicaran a la web.

La Núria informa que de moment, l’equip de correcció gramatical està format per na Maite Garcia Folch, en Rafael García Villena i el pare d´en Víctor García

2.- Textos de debat (situació).

Atès que el coordinador del punt 2 ha de marxar abans, s’inicia aquest punt de l’ordre del dia amb el seguiment del punt 2 del manifest.

Punt 2. Salaris i pensions dignes, no als acomiadaments, reducció de la jornada laboral i repartiment de tots els treballs, inclòs el treball domèstic i de cura no-remunerat.

El presenta en Andreu Honzawa, qui informa que estan preparant diferents textos, sobre cooperativisme, renda bàsica, reducció de la jornada laboral, pensions i salaris dignes, però que no donen l’abast, per la qual cosa demana si hi ha algun voluntari que pogués col·laborar

Punt 1. Expropiació de la banca privada, en defensa d’una banca pública i ètica, fre a l’especulació financera, fiscalitat justa, auditoria del deute i impagament del deute il·legítim.

El presenta en Jordi Madorell qui informa que ja tenen dos textos revisats i lliurats i comenta que atès que els textos han estat modificats per diferents persones distintes als autors inicials, planteja el dubte de qui a de constar com autor o autors dels textos.

Després d’un ampli anàlisi i debat de les diferents possibilitats es fa palesa la diversitat de situacions que poden produir-se i per tant, es decideix que en cada cas es sigui el grup de treball qui decideixi lliurament qui ha de figurar com autor o autors dels textos, però sota el criteri de que, a ser possible, hi figurin els diferents intervinents que vulguin.

Finalment informa de que estan treballant amb la intenció de crear una sectorial d’economia.

Punt 3.- Democràcia participativa, reforma electoral, control dels càrrecs electes, eliminació dels privilegis dels polítics i lluita decidida contra la corrupció.

El presenta en Miquel García qui informa que continuen treballant amb els quatre documents que tenen iniciats i afegeix que son partidaris de publicar els documents virtualment, però també físicament per tal de que tinguin la màxima difusió possible.

Punt 4.- Habitatge digne per a tothom, moratòria dels desnonaments i dació en pagament retroactiva.

El presenta en Josep Maria Vilanova qui informa que ja tenen redactats els tres textos de debat anunciats a l’anterior reunió i plantejava el dubte de quin procés s’ha de seguir per a la publicació dels textos, tema aquest que ja ha quedat aclarit al punt 3 de l’ordre del dia. També planteja el dubte respecte a la difusió que s’havia de donar als textos pel que fa a persones expertes en la matèria, atès que algunes poden militar en diferents grups polítics, així com la possibilitat de que poguessin haver contactes a nivell del grup promotor.

Després de debatre pros i contres, es va decidir que els grups de treballs, podrien demanar col·laboració a les persones que considerin adients i que siguin aquests els que diguin si volen o no col·laborar. Es deixa clar que els membres de la comissió de continguts son redactors de documents que cerquen les fonts que consideren més adients.

I essent les 21:15 hores i per tant havent sobrepassat l’horari previst, es decideix concloure la reunió, deixant els punts de l’ordre del dia que no s’han pogut tractar, per la propera reunió.

Lluis Sentís.

Anuncis
Galeria | Aquesta entrada ha esta publicada en Actes de la Comissió de Continguts. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.