VALORACIÓ ASSEMBLEA GENERAL 22-12-2013

El document en PDF

ASSEMBLEA DEL MOIANÈS – Text aprovat per consens i unanimitat

Valoració de la 1ª Assemblea general de Procés Constituent 22-12-2013

Els membres de l’Assemblea del Moianès, coneixedors de la complexitat en l’organització d’un esdeveniment d’aquesta magnitud, reconeixem el valor de la tasca feta per l’organització en la preparació de la 1ª Assemblea general del 22 de desembre de 2013.

Això no treu que en l’organització i desenvolupament d’aquesta assemblea s’hagin produït irregularitats. S’han pres decisions que han dificultat el bon funcionament assembleari amb greus mancances democràtiques. Des del Grup Promotor, o des de òrgans que depenen directament del Grup Promotor, s’ha marcat un termini, entre el tancament del període de recollida d’esmenes i el dia de la celebració de 1ª Assemblea General, que ha condicionat el seu desenvolupament des del principi. Demanem que s’assumeixin les responsabilitats per tot això en el sentit de que siguem capaços d’esmenar procediments i conductes perquè no es torni a repetir.

En la introducció d’un dels documents proposats, el document núm. 4 (Propostes Organitzatives), es diu textualment que es vol impulsar “un moviment obert, amb una estructura democràtica, horitzontal i flexible. No volem construir una organització política sinó un moviment social i polític”. En els partits que coneixem, la cúpula dirigent, un cop s’ha instal·lat, va a la seva, i redueix els militants al paper de comparses executors dels plans cuinats prèviament.

Segons el manifest fundacional, el Procés Constituent vol ser un moviment participatiu, iniciat des de baix que no té per objectiu la creació d’un partit polític. Malauradament, pensem que en el desenvolupament de l’Assemblea general es van reproduir alguns dels defectes que solem atribuir als partits polítics.

 1. FETS

 1. Sobre l’assistència a l’Assemblea general: L’assistència podria haver estat més nombrosa, comparant-ho amb el nombre de membres efectius de les assemblees locals. Caldria analitzar-ne les causes (data, horaris, publicitació, etc.) per tal de corregir-ho.

 1. Sobre la gestió i la informació de les esmenes: Teníem el compromís per part d’Organització que es recollirien totes les esmenes i s’enviarien a tots els participants de l’assemblea general per correu electrònic abans de l’assemblea, condició recollida en la mateixa proposta de Reglament (document 1). Les esmenes no van ser enviades i la majoria dels assistents no hi van tenir accés. Evidentment, el temps entre el 18 i la data de l’assemblea era clarament insuficient.

 1. Sobre el debat i l’aprovació o refús de les esmenes: Les esmenes als documents havien de ser debatudes a l’Assemblea General, per a ser acceptades o rebutjades i, finalment, ratificar cadascun dels documents en la seva totalitat. El grup de gestió d’esmenes es va arrogar la potestat de dividir les esmenes proposades en tres grups:

 1. Un paquet d’esmenes que es van incorporar sense sotmetre-les a debat i sense que cap dels membres de l’Assemblea general en tingués el més mínim coneixement previ, ni tant sols en el transcurs de l’assemblea.

 2. Unes poques esmenes no incorporades que es van considerar suficientment significatives i mereixedores de ser sotmeses a debat. Es va permetre un torn de defensa d’aquestes esmenes de només 3 minuts (temps totalment insuficient per a defensar esmenes que ni tan sols eren conegudes per la majoria dels assistents), amb dret a rèplica per part dels components de la mesa. De les desenes d’esmenes no incorporades prèviament, només se’n van admetre 5. No hi va haver cap mena de discussió o debat. Que una esmena a la totalitat, que la majoria dels assistents desconeixia, es despatxés per aquest procediment, no té cap justificació.

 3. Un bon conjunt d’esmenes no incorporades considerades com a irrellevants o subsidiàries de les anteriors. La mesa va manifestar que, un cop debatudes les esmenes seleccionades, els que havien presentat altres esmenes no tingudes en compte les podrien defensar per ser debatudes. A l’hora de la veritat, no va ser possible, tant per una manca de temps que era perfectament previsible, com per una altra causa molt més greu: perquè no es va donar a conèixer quines de les esmenes no incorporades havien quedat fora de debat.

 1. Sobre els problemes tècnics: Per compensar, ni que fos parcialment, la manca d’informació prèvia de les esmenes, la mesa va informar que es projectarien els corresponents textos a la pantalla gegant del local. Però, donat que s’havia desprès la cortina d’enfosquiment de la pantalla, la pantalla estava sobreexposada de llum natural i era pràcticament impossible de llegir-hi res. A la vista d’aquest problema, s’hauria d’haver canviat el ritme de l’assembla per permetre que els textos a discutir poguessin ser llegits i debatuts amb tranquil·litat. Per contra, la mesa va decidir seguir amb el programa previst com si res.

 1. Sobre el debat de documents no inclosos en l’ordre del dia: Tot i ser conscients del temps limitadíssim de que disposàvem en relació a la quantitat i importància dels temes de l’ordre del dia, i les dificultats tècniques i d’organització palesades, la mesa va intentar que s’aprovessin dues declaracions polítiques (l’una sobre el posicionament davant la Consulta i l’altra referent a les perspectives electorals) que no estaven en l’ordre del dia. La seva discussió va comportar un consum de temps innecessari que finalment va acabar com havia d’haver començat, és a dir, ajornant la decisió per permetre el seu debat a través de les assemblees locals.

 1. Sobre l’actuació de la pròpia mesa: Els integrants de la mesa no van ser triats ni aprovats pels membres de l’Assemblea general, a pesar de que en la Proposta de Reglament del Document 1, en el punt 3 així ho indicava. Els integrants de la mesa ja estaven fixats per anticipat, cosa que pot donar peu a malentesos, perquè ofereix la imatge de dirigisme per part dels membres més mediàtics o carismàtics. Creiem que no pot haver passat desapercebut per ningú el fet de que, des de que la Teresa Forcades es va incorporar a la mesa, es va produir un gir en el tarannà de les votacions. Són les velles actituds de recolzar-nos i delegar en un lideratge. Funcionar democràticament és un aprenentatge. No hi ha cap pressa que justifiqui passar per alt aquest objectiu.

 1. CONSEQÜÈNCIES:

 1. Inexistència de debat assembleari. La defensa d’esmenes no conegudes prèviament va convertir el que havia de ser un debat clarificador en una votació a cegues.

 2. No es van poder defensar moltes de les esmenes no incorporades, pel fet de que ningú dels assistents sabíem exactament quines esmenes s’havien incorporat i quines no, ni tan sols els qui tenien a la seva disposició el codi d’usuari web de les assemblees i que es van poder mirar les esmenes originals presentades. Això es podria haver evitat amb un simple correu electrònic a través de les assemblees locals, annexant-hi un arxiu amb les esmenes presentades incorporades i les esmenes rebutjades.

 1. La votació de cadascun dels documents finals va ser a cegues, pel desconeixement de la redacció completa dels documents proposats.

 1. Aquestes circumstàncies han generat malestar entre els membres de les assemblees locals. Són temes prou importants com per no anar amb presses, i més quan el què s’està discutint és el paper decisori de les assemblees.

Pensem que encara som a temps a corregir aquesta situació, per la qual cosa formulem les següents

 1. PROPOSTES:

 1. Que siguin revisats els acords presos a l’Assemblea General referits a l’aprovació o rebuig de tots aquells documents que havien sigut objecte d’esmenes i que la majoria d’assistents no havien tingut ocasió de conèixer.

 1. Que totes les esmenes a tots el documents, tant les presentades a l’Assemblea General del dia 22 de desembre com les que el grup de gestió d’esmenes va incorporar unilateralment als documents, siguin enviades a les assemblees locals, per tal de ser debatudes i ratificades, amb el principi que cada persona té un vot i que tots els vots tenen el mateix valor. Aquestes esmenes s’hauran d’enviar ordenades i agrupades segons al document al qual pertanyin i segons els apartats i punts a esmenar. Si una esmena presentada modifica més d’un punt del document, es debatrà i ratificarà cada punt per separat. Si una esmena afegeix un punt nou es tractarà com un punt més a incloure. Només a l’esmena a la totalitat es debatrà i votarà com a document complet, candidat a substituir el document original, si s’aprova.

 1. Que des de cadascuna de les assemblees locals es confeccioni una acta en la qual es reculli el resultat de les votacions de les esmenes, amb la comptabilització dels vots emesos a favor, en contra, en blanc i abstencions dels seus membres, i que aquestes actes siguin enviades a la comissió d’Organització per tal que es pugui fer el recompte de vots totals per a cada esmena.

 1. Que se segueixi el mateix procediment per a la aprovació, modificació o rebuig dels dos documents que no van poder ser debatuts a l’Assemblea General (el referent al posicionament davant la Consulta prevista pel 9 de novembre i el referent a les perspectives electorals).

 1. Tots els membres adherits que han signat el Manifest han de poder tenir permisos de només lectura al total de documentació penjada a la web (actes, resolucions i documentació general), que es generi des de les assemblees locals i sectorials i des de les comissions.
  La capacitat de penjar documents a la web ha de ser restringida a les persones membres de les comissions pertinents de cada assemblea local.

 1. Incorporar a la web del Procés Constituent les eines informàtiques adients per facilitar, la comunicació, i poder penjar i compartir documents, debats i votacions entre les Assemblees Locals. Demanem que es sol·liciti a les Assemblees Locals un cens dels seus membres efectius, que participen de manera activa a les assemblees, i que aquests siguin validats com a usuaris d’aquestes eines informàtiques de la web.

El document en PDF

Anuncis
Galeria | Aquesta entrada ha esta publicada en Comunicats. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.