Acta i Documents de la reunió ordinària del Grup Promotor del Procés Constituent (doc.1)

ACTA GP 2014-01-25 Grup Promotor (en PDF)

Documents enviats pel Grup Promotor:
balanç assemblea general_gen2014_grup prom (DOC)
ESMENES FIGUERES resolució política_25:1:2014 (DOC)
perspectives eleccions Parlament europeu_2014 (DOC)
Pla de treball Grup Promotor 15 de febrer (DOC)
proposta comissió de coordinació (DOC) Annex llista noms coordinadora_15-2-14 (DOC)
resolució consulta-final_15-2-2014 (PDF)
resolucio podemos (DOC)
resolució política-final_25-1-2014 (DOC)

ACTA:

Data: dissabte 25 de gener del 2014
Lloc i hora
: Orfeó gracienc (C/Astúries, 83 – Gràcia) de 17.15h a 21.30h
Convocats: Grup promotor (comissions de treball + representants de les assemblees)

Ordre del dia:

 1. Valoració de l’Assemblea General del 22 de desembre i aprovació del balanç. (17’15-18’30h)

 2. Resolució política i sobre perspectives electorals.(18’30-19.45h)

 3. Informació sobre el manifest “Movemos ficha- Podemos”.(19.40-20.30h)

 4. Procediment i elecció de la nova comissió de coordinació. (21h-21.30h)

 5. Ratificació dels documents finals de l’Assemblea General i aprovació de l’acta (no tractat)

 6. Precs i preguntes.

 1. Valoració de l’Assemblea General del 22 de desembre i aprovació del balanç.

A les 17’17, Núria Jàvega inicia la reunió tot advertint que, per tal de facilitar la intervenció de tothom, s’ha previst un temps determinat per al desenvolupament de cadascun dels punts de l’ordre del dia, que presenta tot seguit avisant del canvi de parlar del pla de treball, previst com a punt 2, després de la resolució política sobre les eleccions, ja que donades les circumstàncies, cal que el Procés tingui un marc aprovat de discussió per tractar aspectes polítics i electorals.

Intervé David Borrell, de l’Assemblea de Sabadell, que fa la valoració de l’Assemblea General i explica:

 • que va estar organitzada per un equip mixt format entre 25 voluntaris de l’Assemblea de Sabadell i els de la Comissió d’Organització;

 • que va ser impossible arreglar el cable que aguantava la cortina que enfosquia la pantalla perquè es va trencar just el dia abans de la celebració de l’Assemblea, és a dir, dissabte;

 • que l’assistència fou d’unes 750 persones, xifra que no es pot considerar baixa, atesa la data en què es va celebrar.

La Neus Forcano explica el document de balanç de l’Assemblea General, recorda els objectius de l’assemblea general i, després, considera els aspectes positius, els negatius i les propostes de millora que inclou el balanç:

 • L’assemblea general del Procés constituent pretenia els objectius següents:

 1. Reforçar les assemblees locals, territorials, i sectorials com a espais de debat i nuclis d’acció social i política en els diferents punts del territori i en els sectors de mobilitzacions i lluites on havia sorgit la necessitat d’aprofitar la unió i la força que suposa l’adhesió al manifest.

 2. Aprovar uns documents que, per una banda, recollissin l’organització i el funcionament del moviment i, de l’altra, donessin legitimitat als òrgans de decisió del Procés per encarar la següent etapa fins la propera assemblea general.

Com a aspectes negatius continguts al balanç, es remarca: el temps de convocatòria a les assemblees i el temps de debat dels documents va ser massa ajustat; l’ordre del dia de l’assemblea massa atapeït i va faltar explicar els objectius i el procediment de presentació i votació d’esmenes en més ocasió des de la mesa; no es va poder passar amb antelación a les assemblees via web o via tramesa la guia d’esmenes que es presentaven a votació, tampoc no es podien llegir sobre pantalla; es va perdre temps amb la discussió de les dues resolucions (sorgides de peticions de les assemblees) però que no es van poder tractar abans.

Com a aspectes positius: s’ha fet un exercici democràtic de debat intern a les assemblees; s’han detectat interessos, necessitats i els temes de debat que sorgeixen de les assemblees; s’ha reforçat les assemblees territorials i sectorials amb la convocatòria; s’han treballat i aprovat uns documents d’organització interna per reforçar la formalització del moviment; l’assistència i participació a l’assemblea ha estat bona perquè ha mostrat la diversitat, l’arrelament al territori i la vitalitat de les assemblees; s’ha arribat als mitjans de comunicació locals i nacionals; s’han acomplert els dos objectius previstos tot i que amb mancances d’organització, planificació, comunicació interna i documentació in situ per als assistents.

 • Propostes de millora per al futur, contingudes al balanç:

 1. Cal preparar les futures assemblees amb més antelació.

 2. És molt recomanable comptar amb la col·laboració entre l’equip de voluntaris de l’assemblea local i els de la Comissió d’organització.

 3. Les assemblees generals haurien de tenir tot un dia de durada.

 4. El termini de lliurament d’esmenes hauria d’acabar abans.

 5. Cal preveure temps de retorn de les esmenes i aportacions de les assemblees perquè siguin consultables per a tothom abans de l’assemblea.

 6. Fóra bo ampliar l’equip de persones responsables de treballar els continguts i la conducció de l’assemblea.

 7. És imprescindible mentalitzar els assistents de la necessitat de col·laborar econòmicament a subvenir la despesa.

 8. És molt important preveure dates hàbils per a la celebració de qualsevol mena de reunions massives.

 9. És molt convenient organitzar un servei de ludoteca per a infants.

 10. L’ordre del dia ha de ser realista, adaptat al temps de què es disposa i s’han d’establir, de forma molt concreta, els punts a debatre.

La Núria Jàvega obre el torn de paraules en què intervenen representants de les assemblees del Segrià, de Girona, de Sants, del Guinardó, de Sabadell, del Moianès, de Blanes, de Poble Nou, de Badalona, de l’Esquerra de l’Eixample, de Terrassa, de Figueres, de Tarragona, d’Olot, de Sant Cugat, de Granollers, del Baix Ter, de Les Corts, de Premià, així com també de la Comissió d’Extensió.

D’aquestes interpretacions de l’Assemblea del proppassat dia 22 de desembre, se’n desprenen les valoracions següents:

A.- Des d’un punt de vista negatiu:

Errors d’organització:

 • el desenvolupament va ser, en alguns moments, caòtic

 • la trencadissa, el dia abans i sense temps de poder ser arreglat, del cable subjectador de la cortina que enfosquia la pantalla, va fer que la lectura esdevingués molt precària

 • insuficiència i manca d’agilitat de les eines informàtiques i poc aprofitament de la web

 • es demana pensar accés més lliure i ampli a la pàgina web per a documentació que cal compartir

 • temps massa curt des de la convocatòria de l’Assemblea fins a la seva celebració (es parla d’un termini indicatiu de tres mesos per a una assemblea general)

 • manca de previsió per a fer un bon pressupost de reprografia

 • deficiències del so

Errors de dèficit democràtic:

 • no es va explicar prou bé el procediment de votació, la qual cosa va originar la impressió de manca de transparència;

 • no es van poder conèixer les esmenes (cal preveure un període llarg de presentació, publicació d’esmenes i elaboració de la guia d’esmenes; cal subratllar-les en un altre color i donar un termini de quinze dies com a mínim per fer-les conèixer; convé numerar les línies que han de ser discutides i fer redaccions més concises…);

 • les assemblees desconeixien la tasca i aportacions de les altres;

 • no es va lliurar documentació als assistents i a vegades no se sabia ben bé què es votava;

 • no s’havien d’haver presentat les dues resolucions, s’haurien d’haver enviat prèviament a les assemblees;

 • manca d’un codi de bones pràctiques per al filtratge d’esmenes;

 • debat mal organitzat;

 • no es va poder fer el debat a les assemblees locals;

B.- Des d’un punt de vista positiu:

 • haver aconseguit fer la primera assemblea general del Procés;

 • esforç i bona voluntat de l’equip organitzador;

 • haver estat capaços de fer autocrítica;

 • document de balanç que preveu les qüestions que cal millorar

 • la presència dels vaguistes de Panrico;

 • l’assistència, que atenent la data en què se celebra l’Assemblea, va ser molt alta;

 • es veu la necessitat de plantejar-se un treball de reglemanet de règim intern i del tipus de vot (individual, proporcional per territoris o assemblees…) de cara a la propera assemblea general;

 • s’ha fet un bon aprenentatge.

Acabat el debat, es procedeix a la votació i, amb 1 vot en contra i 17 abstencions, queda aprovat, per una majoria molt àmplia, el document del Balanç de l’Assemblea General del dia 22 de desembre de 2014, amb les modificacions apuntades per les assemblees en el torn de debat (veg. Balanç adjunt modificat).

 1. Resolució política sobre perspectives electorals

Cesc Niubó pren la paraula i explica:

 • que cal tractar les esmenes amb molta sensibilitat i sense perdre de vista que han de servar sempre una bona adequació als 10 punts del Manifest

 • que si les eleccions s’avancen, ens trobarem amb un escenari imprevist

 • que cal acostar-se a moviments socials i a partits que estiguin en la mateixa línia ideològica del Procés, tot i que en cap cas aquest s’ha de deixar arrossegar

 • que les eleccions europees van sortir reiteradament en les esmenes rebudes i que serà bo dedicar-hi una jornada específica.

Obert el torn de paraules, intervenen els representants de les assemblees de Sarrià-Sant Gervasi, de Gràcia, de Poblenou, de Reus, de Badalona, de Girona, de Sabadell, de Santa Coloma, de Sants, d’Horta-Guinardó, de Cerdanyola, de l’Empordà, de Sant Llorens-Castellar, d’Hospitalet, de Blanes, de l’Eixample-Fort Pienc, del Baix Montseny, de Vall de Tenes, de Nou Barris, de La Garriga, de Sants, de Figueres, així com dos membres de la Comissió d’Extensió i la impulsora Teresa Forcades, que, en nom propi o de les assemblees que representen, expressen els punts de vista següents:

 • atès que el Procés és un moviment i no un partit, aquesta mena de decisions han de ser preses a les assemblees territorials

 • es demana una declaració de suport mutu amb l’ANC

 • el Procés hauria de ser capaç d’unir tota l’esquerra i no pot perdre temps

 • no es pot donar per suposat que la votació serà el dia 9, sinó que només es pot suposar que ho serà (cal que el document digui “potser”)

 • la decisió de retornar totes dues resolucions a les assemblees va estar encertada

 • és important no deixar-se arrossegar ni deixar de participar

 • la documentació està bé, però caldria reflectir el dèficit democràtic d’Europa i l’origen de les retallades

 • es valora molt bé la documentació perquè es considera important establir una decisió clara

 • el document no diu res en concret respecte a les possibles candidatures unitàries

 • les persones concretes que ho decideixin podran presentar-se, però no com a candidats del Procés

 • el Procés ha de concretar, de forma més contundent, la seva vocació de ruptura

 • el Procés ha de sortir al carrer

 • fóra convenient anar a la Marxa de la Dignitat que es farà el dia 22 de març a Madrid

 • cal obrir un debat per definir el perfil de la candidatura, tant en el cas de les europees com en el de les municipals

 • no hem de perdre de vista que la resolució és fruit dels debats i peticions sorgits de les assemblees locals

 • es tracta d’un document que obre, que és un marc que ajuda a debatre i a prendre posicionaments davant de les oportunitats que es dibuixaran en aquest àmbit

 • s’ha de debatre si el Procés ha d’entrar, o no, en el tema de les eleccions

 • es podrà decidir un cop fet el debat

 • el Procés ha de ser capaç de col·locar en l’agenda dels partits polítics el contingut dels punts del Manifest

Acabat el debat, es proposa d’admetre els afegitons concrets subratllats en el text proposats per les assemblees en el torn de paraules, i s’adjunta com a annex a la resolució, les conclusions del debat de l’assemblea de Figueres (que qüestiona en part el posicionament que expressa el document) i que han posat en comú al grup promotor.

Tenint en compte el debat fet, s’acorda que:

– Caldrà promoure a curt termini (els dos mesos següents) el debat sobre les eleccions europees a les assemblees locals i territorials.

– Caldrà preveure el debat sobre les eleccions municipals a mig termini i posar-lo a l’agenda del grup promotor.

– Caldrà preveure a mig i llarg termini, el debat sobre el perfil de candidatura unitària a les eleccions autonòmiques.

Es procedeix a la votació i, sense cap vot en contra, i amb 26 abstencions, queda aprovada, per una majoria molt àmplia, el document sobre la Resolució política i sobre perspectives electorals (veg. Resolució adjunta modificada).

3. Informació sobre el manifest “Movemos ficha-Podemos”

Albano Dante i Jaume Asens informen que el document esmentat és fet des d’unes premisses semblants a les del Procés, per la qual cosa alguns adherits l’han signat a títol personal. Proposen que, atenent aquesta semblança ideològica, els sigui enviada una salutació per part del Procés. Expliquen que el document “Movemos ficha-Podemos” pretén crear complicitats entre diverses forces d’esquerra, i expliquen la conveniència d’establir-hi contactes amb iniciatives estatals i internacionals que, com aquesta, reconeixen el dret a decidir.

Obert el torn de paraules, intervenen els representants de les assemblees de Blanes, de Nou Barris, de Sabadell, de La Garriga, de Lleida, de Sants, d’Olot, d’Osona-Sud, d’Horta-Guinardó, de l’Esquerra de l’Eixample, de Poblenou, així com també tres membres de la Comissió d’Extensió, un de la Comissió d’Organització i la impulsora Teresa Forcades, que expressen els punts de vista següents:

 • si ens hi adherim, no hem de perdre de vista tanmateix que el Procés encara no té cap decisió presa sobre les eleccions europees

 • el Procés no s’hi ha d’implicar directament; si alguna persona adherida és candidata, ha de fer-ho a títol personal

 • el manifest “Movemos ficha-podemos” és molt acostat a l’ideari del Procés

 • cal saber reconèixer les bones iniciatives d’altres moviments

 • no s’ha debatut a les assemblees però no toca fer-ho; la salutació proposada té un valor mediàtic

 • no es pot perdre l’oportunitat de ser-hi tot retardant-nos per votacions assembleàries

 • Pablo Iglesias, cap de “Movemos Ficha- Podemos”, ha manifestat públicament la seva simpatia pel Procés

 • entre els signants del manifest esmentat hi ha 20.000 catalans

 • el manifest esmentat és escrupolosament respectuós envers el dret a decidir

 • demostren interès per la classe treballadora i pel poble

 • el document s’hauria de plantejar la ruptura amb Europa

 • Barcelona és la segona capital en nombre de signants

 • la salutació no compromet a res i cal fer un gest de germanor a tots els qui pretenen una regeneració democràtica

 • el Procés haurà d’establir un debat per decidir les seves futures relacions amb els signants del manifest “Movemos ficha-podemos”

 • sorgeix el dubte de què cal fer com a militant del Procés Constituent davant de propostes de partits polítics determinats o de l’oferta a participar en llistes electorals que es fan a persones concretes del Procés; sembla clar que una cosa ha de ser el que cadascú personalment pot valorar o acceptar, i l’altra, el que ha de fer el Procés com a moviment.

Acabat el debat es procedeix a la votació de la proposta de resolució i, sense cap vot en contra, i amb 21 abstencions, queda aprovat, per una majoria molt àmplia, que s’enviarà un escrit de salutació al moviment “Movemos ficha-Podemos”.

S’aprova la següent resolució:

Resolució del Procés Constituent sobre Podemos

1.El Procés Constituent no ha realitzat encara cap discussió sobre les eleccions europees i ha decidit obrir a partir d’ara un debat sobre aquesta qüestió perquè les seves assemblees locals i sectorials en puguin parlar.

2.El Procés Constituent saluda positivament l’aparició d’una iniciativa com Podemos que busca renovar la política des d’un punt de vista democràtic i pretén articular una alternativa contra les polítiques d’austeritat i favorable al dret a decidir.

3.El Procés Constituent obre un debat per veure quin tipus de relació vol establir amb la iniciativa Podemos i amb qualsevol experiència que tingui un perfil similar.

4. Procediment i elecció de la nova Comissió de Coordinació,

La Neus Forcano explica la configuració actual de la Comissió, que és formada per tots dos impulsors més dues persones de cadascuna de les comissions de treball, amb un total d’unes 13 o 14 persones de mitjana en les reunions que porta fetes. Explica, també, que per tal d’aconseguir una bona representativitat de les assemblees territorials i de les sectorials, la nova Comissió hauria d’estar formada per unes 25 persones. Seguint els criteris del document, cal fer una proposta inclusiva que expliciti el perfil dels candidats i que arribi a les assemblees en les dates que proposa el document perquè el dia 15 de febrer es pugui fer la votació.

Obert el torn de paraules, intervenen els representants de les assemblees de Sant Cugat, de Sabadell, del Moianès, de Poblenou, de Sant Feliu de Guixols, de La Garriga, d’Osona, de Sants, de La Segarra, així com també dos membres de la Comissió d’Extensió, que expressen els punts de vista següents:

 • no cal que es faci constar la formació específica de cada candidat, però sí l’experiència i el que ha fet en el Procés constituent

 • no cal tenir un currículum d’activista ni especificar-lo llargament en la presentació

 • cal que s’expliciti que el candidat té disponibilitat per fer la tasca

 • es necessita un termini de temps més ampli per poder conèixer millor les persones

 • fóra convenient que els candidats es presentessin mitjançant un vídeo a You Tube

 • caldria considerar una proposta d’elecció diferent, consistent a establir tres grups amb candidatura pròpies que serien: el de les assemblees territorials (organitzades per vegueries), el de les sectorials i el de les comissions

 • s’hauria de contemplar la possibilitat d’ajornar el procés de votacions

 • potser no hi hauria d’haver grups tancats, sinó d’equip de persones

 • cal preveure que els que viuen molt lluny de Barcelona es puguin canviar per uns altres companys

 • ha d’haver-hi una continuïtat entre la Comissió actual i la futura

 • es pot valorar la conveniència d’establir una temporalitat i renovacions parcials, de manera que tothom hi passi però ningú s’hi quedi

Acabat el debat, un cop explicat que és impossible que hi hagi una persona per assemblea perquè això suposaria superar el centenar de membres de la Comissió de Coordinació, i d’haver recollit l’acord de canviar la clàusula d’obligatorietat per la de preferència, s’acorda que el proper dia 4 de febrer s’enviarà la llista de noms a les assemblees per tal de procedir a les votacions pertinents.

S’aprova el document presentat amb el calendari i el procediment de l’elecció de la comissió de coordinació.

5. Ratificació dels documents finals aprovats a l’Assemblea General i aprovació de l’Acta.

Ha quedat pendent aquest punt, perquè s’ha allragat el debat i la participació de les assemblees en els torns de paraula dels punts anteriors.

6. Precs i preguntes,

El representant de l’Assemblea de Mogent recorda que el dia 23 de febrer serà l’aniversari de la condonació del deute a Alemanya.

Arcadi Oliveres pren la paraula i diu:

 • que el dia 27 de gener s’acompleixen 75 anys de l’entrada dels feixistes a Barcelona

 • que s’ha rebut una invitació per tal d’assistir, el proper dia 1, a la reunió, promoguda per Iniciativa, però que s’ha considerat que no s’hi ha d’anar com a Procés, atès que aquest defensa una acció unitària unilateral; aclareix, tanmateix, que tothom qui vulgui pot anar-hi a títol personal

 • que el nombre d’adhesions al Procés roman estancat

 • que una part petita dels adherits paguen regularment una quota

 • que l’obsessió per la democràcia interna és bona sempre que no ens faci restar inoperants

La Reunió del Grup Promotor del Procés Constituent queda conclosa i tancada a les 22’35, a l’Orfeó Gracienc de Barcelona, el dia 25 de gener de 2014

La reunió finalitza a les 21.30h.

Maite Garcia Fochs

Comissió d’organització Barcelona, 25 de gener del 2014

Anuncis
Galeria | Aquesta entrada ha esta publicada en Actes de reunions, Actes del Grup Promotor, Sin categoría. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.