Acta i Documents de la reunió ordinària del Grup Promotor del Procés Constituent 15-02-2014

Documents:
13-1.12.22_Declaracio contra llei avortament (en PDF)
14.03.08_Jornada d’accions al territori + dia de les dones_v4 (DOCX)

ACTA GP 2014-02-15 Grup Promotor (en PDF)

ACTA DE REUNIÓ DEL GRUP PROMOTOR DEL PROCÉS CONSTITUENT

Data: dissabte 15 de febrer del 2014

Lloc i hora: Escola de Nostra Senyora-Jaume Bofill (escolapis) (c/Diputació 277), de 10.30 a 20h

Convocats: Grup promotor (comissions de treball + representants de les assemblees)

A l’Auditori de l’ Escola Pia de Nostra Senyora, carrer Diputació 277 de Barcelona, es celebra la reunió ordinària del Grup Promotor del Procés Constituent corresponent al dia 15 de febrer de 2014.

Els assistents consten en l’annex 1 al final de l’acta.

1. Salutació i aprovació de l’ordre del dia

A les 11’ 26 Jordi Rabassa inicia la sessió tot recordant l’ordre del dia i sotmetent-lo a votació:

10’30-11’15h Registre i acreditacions dels dos representants de les assemblees i comissions de treball.

11’15-11’30h Aprovació de l’ordre del dia.

11’30-13’30h Breu presentació de les persones que s’han presentat per formar part de la Coordinadora i elecció (s’adjunta document 6). Es farà una explicació de com s’ha elaborat la llista de persones que s’ofereixen; es presentaran breument les mateixes persones per a que l’assemblea les vegi, i es votarà la proposta de nova Comissió de Coordinació.

13’30-14’30h Pla de treball per al primer semestre de 2014 (s’adjunta document 8 per a la discussió).

Dinar

16’00-17’00h Aprovació de l’Acta de l’Assemblea General i ratificació dels 4 documents amb esmenes acceptades (penjats a la web a “reunions”/”assemblea general”).

17’00-19’00h Discussió de la Resolució sobre la Consulta (s’adjunta document 9 i s’enviarà document amb les propostes debatudes d’algunes assemblees que les han fet arribar).

19’00-20’30h Discussió de com comencem a posar en marxa la resolució sobre tasques electorals que va aprovar el Grup Promotor anterior (s’adjunta document per a la discusió).

Quant al primer punt de l’ordre del dia, es procedeix a la votació i s’aprova per unanimitat.

2. Presentació de les persones que s’han presentat per formar part de la coordinadora i elecció

Quan al segon punt de l’ordre del dia, Neus Forcano pren la paraula i explica els criteris i com s’ha format la llista de persones que es presenten a elecció:

– Que cal regraciar tots els presents per la seva assistència i disponibilitat.

– Que cal regraciar, també, tots els qui s’han presentat per formar part de la Coordinadora, per l’esforç que es mostren disposats a assumir.

-Que, per tal d’aconseguir que la nova coordinadora sigui més representativa de la realitat, la llista ha estat elaborada atenent els criteris adoptats durant la reunió del proppassat Grup Promotor del dia 25, que són els següents:

1r. Aconseguir la representativitat local o territorial d’un bon nombre de les assemblees que han sorgit (ja que és impossible que totes estiguin representades a la coordinadora; i que s’aniran rellevant rotativament quan s’esculli la propera coordinadora).

2n. Equilibrar tota la diversitat d’ edats, gènere, sensibilitats i procedències.

3r. Procurar que la proposta sigui inclusiva (per la qual cosa s’han considerat totes les

candidatures rebudes fins al dia 2 febrer -últim del termini establert-, les 2 que han arribat fora de termini (dia 4 de febrer) i els tres noms presentats pels companys de Lleida.

-Que fins al moment, la Coordinadora ha estat formada per uns 10-12 membres, i que la nova, per tal d’atendre la diversitat de què s’ha parlat, ho estarà per més del doble.

-Que no totes les persones que es presenten per les comissions de treball han estat a la Coordinadora, sinó que s’ha considerat la conveniència que hi siguin atesa la tasca que fan.

– Que la nova Coordinadora estarà formada per representants de les respectives assemblees locals i territorials (11 persones), pels de les assemblees sectorials (6 persones), pels de les comissions de treball (9 persones), i per Arcadi Oliveres, Teresa Forcades i Vicenç Navarro com a impulsors.

-Que pel que fa a la representació territorial, assemblees locals han presentat una persona que han considerat vàlida per a la coordinadora (per ex. una persona d’Igualada; una de Gràcia); en altres casos, s’ha recorregut a la representació comarcal o territorial d’unes quantes assemblees que s’han reunit (per ex. Baix Llobregat, Girona-Empordà-Costa Brava), per la qual cosa fóra convenient establir un sistema de rotació, de manera que tots els territoris tinguin, en moments successius, representació a la Coordinadora.

-Que la votació es podrà fer optant per la llista completa de les 29 persones presentades o bé triant-ne algunes de les elegibles d’entre la llista total de 34 (comptant els 2 companys de Tàrrega, un de Lleida, un de l’esquerra de l’Eixample i un de l’Hospitalet), que són els cinc noms afegits al final de la llista.

Es procedeix a la presentació dels candidats, que consten en l’annex 2, a l final de l’acta.

Un cop feta la presentació dels candidats, s’obre un torn de paraules que transcorre de la forma següent:

-Una representant del Segrià comunica que l’Assemblea de les Terres Lleida presenta com a candidat, per a la Coordinadora, a Quim Manau.

-Un representant de la Comissió de Cultura diu que no coneix la majoria dels candidats i que seria més correcte que totes les assemblees i comissions aportessin una persona de la seva confiança; proposa que es faci d’aquesta manera en futures ocasions.

-Un representant de l’Assemblea de l’Esquerra de l’Eixample explica que són molts adherits, per la qual cosa no ha estat possible posar-se d’acord amb prou temps i ha calgut presentar la candidatura fora de termini.

-Un representant de l’Assemblea de Sants considera que no hi ha hagut prou temps; que és preferible que es voti una llista de 25 persones més que no pas una de 29, i que les assemblees territorials estan subrepresentades.

· EN RESPOSTA a aquestes intervencions, Neus Forcano explica:

– Que és convenient mantenir la proposta de 29 candidats, atès que és del tot necessari que hi hagi una bona representació territorial; tanmateix, si algú no ho creu convenient, pot votar-ne només 25 o el nombre de persones que vulgui.

– Que cal tenir en compte que hi ha persones que participen alhora d’una territorial i una sectorial, o d’una comissió i d’una territorial…

-Que, tot i que cal que hi hagi una o dues persones per cada assemblea territorial al Grup Promotor, això no és possible pel que fa a la Comissió Coordinadora. Persones d’altres assemblees locals o de zones que no estan ara representades, podran, de manera rotatòria, presentar-se a la propera coordinadora.

Seguint l’ordre de paraules:

-Una representant de l’Assemblea de St.Cugat explica que el moment actual és molt important pel que fa a la consolidació del Procés; que és del tot necessari que les assemblees territorials estiguin ben representades i que també ho estiguin les comissions, ja que les persones que en formen part treballen d’ençà fa temps fent una tasca important: per tot plegat, creuen que la proposta és correcta i li donen suport.

-Un representant de Nou Barris recorda que el document ja ha estat aprovat i que no té sentit, per tant, rediscutir-lo constantment.

Acabat el torn de paraules, Jordi Rabassa proposa les votacions.

Sotmesa a votació la qüestió de si cal que els candidats siguin un màxim de 25 o bé que siguin els 29 presentats dins de termini, s’aprova, per majoria absoluta, que siguin 29. Joaquim Manau, per tant, constarà en la llista d’elegibles com a candidat per les terres de Lleida.

Sotmesa a votació la proposta de posposar l’elecció, en resulta, per majoria absoluta, que NO en procedeix l’ajornament.

Sotmesa a votació la llista acordada dels 29 candidats, en resulten:

124 paperetes emeses; 93 vots per a tota la llista completa de vint-i-nou persones; 30 vots per a persones concretes diferents i 1 vot en blanc.

3. Pla de treball per al 2014

Pel que fa al tercer punt de l’ordre del dia , Jordi Rabassa pren la paraula i diu:

-Que en la darrera Assemblea General es va aprovar:

-Continuar la campanya de la República Catalana del 99%.

-Iniciar una campanya contra el Deute Públic.

-Iniciar una campanya per la democràcia participativa.

– Celebrar una festa-concert al mes de juliol.

– Que, tanmateix, no sembla possible escometre les dues campanyes noves, ja que desplegar-ne tres a l’hora, dins d’un termini de sis mesos, resulta una tasca ingent; per tot plegat fóra bo unificar-les i integrar la del deute i la de la democràcia participativa en els debats de les Jornades de Continguts.

– Que és previst que hi hagi cartells i adhesius en format electrònic fent referència a cadascun dels deu punts del Manifest; i que tot aquest material podrà ser descarregat i posat en circulació per les assemblees.

– Que és previst, també, publicar una revista sobre les eleccions europees, per a la qual demana col·laboracions que s’afegeixin a les que publicaran els integrants de la Comissió de Continguts.

– Que es faran jornades de formació interna i externa sobre dinamització d’assemblees i sobre qualsevol altre punt que es consideri convenient. Aquesta formació serà impartida en forma de tallers, de forma que tothom pugui assistir a la que li resulti més interessant.

– Que, a banda de les accions puntuals que es puguin proposar per part de les assemblees, el calendari previst per al primer semestre de 2014 és el següent:

15 de març, Jornada d’accions.

29 de maig, Jornada de formació.

5 abril, Jornada sobre les eleccions europees.

17 maig, Presentació de propostes. Jornada de debats múltiples.

7 juny, Autoformació.

(Al juliol es celebrarà la festa amb parlaments i concerts).

A) JORNADA DE CONTINGUTS (17 de maig):

Núria Jàvega pren la paraula per puntualitzar:

– Que, atès que un dels actes previstos és el de les Jornades de Continguts, la respectiva comissió ha anat enviant els textos de debat que han estat elaborats fins al moment, que s’hauran d’anar incrementant i enriquint amb les aportacions que vulguin fer-se.

– Que demana suggeriments sobre on es poden ubicar les jornades, que fóra desitjable que es celebressin fora de Barcelona.

– Que el 17 de maig seran presentades sengles propostes per a que tota la ciutadania conegui alternatives diferents i pugui col·laborar a construir un país digne i just; les propostes seran del tot obertes, de manera que les aportacions que s’hi facin seran recollides.)

Acabada la informació, s’obre un torn de paraules en què intervenen representants d’assemblees locals i de comissions en els sentits següents:

 • Representants de les assemblees locals de Sant Cugat, de Tarragona, d’Horta-Guinardó, de l’Esquerra de l’Eixample i de la Comissió de Cultura, suggereixen, en relació a la Jornada d’Accions, que caldria canviar-ne la data prevista del 15 de març.

· Les assemblees de Sant Cugat, proposen que l’esmentada jornada es passi al dia 8 del mateix mes, atès que podria aprofitar-se l’avinentesa de la celebració del dia de la dona per vindicar el dret a l’avortament; pel matí, podrien fer-se actes de cada assemblea a les seves respectives localitats, i a la tarda, caldria confluir tots plegats a la manifestació que es farà a Barcelona.

. La Comissió de Cultura diu que hi ha molts motius per sortir al carrer; creu que és precipitat fer-ho el proper dia 15 de març i proposa passar-ho al dia 29 del mateix mes i endarrerir la formació.

 • Representant de les assemblees locals de Granollers, de Cornellà, de l’Esquerra de l’Eixample i de la Comissió de Drets i Lluites Laborals diuen que cal fer accions relacionades amb els esdeveniments quotidians.

 • Un representant de la Comissió d’Immigració, diu que hi ha dues posicions diferents sobre les eleccions europees, i demana que els articles que es publiquin a la Revista les recullin totes dues.

 • Una representant de l’Assemblea d’Horta-Guinardó suggereix que es preveguin cartells que tinguin un requadre blanc a baix, de manera que cada assemblea pugui convocar les forces de la zona (al respecte diu que cal un debat sobre quin tipus d’eina informàtica, cal implementar per tal es puguin penjar textos).

 • Una representant de l’Assemblea de Gràcia demana que s’anunciïn les dates en què hi haurà reunió del Grup Promotor, per tal que les respectives assemblees puguin preveure les seves; diu també, que l’Assemblea de Gràcia organitzarà la seva jornada de formació.

 • Un representant de l’Assemblea de Sant Vicens dels Horts remarca que cal fer les tres campanyes que es decidiren en la proppassada Assemblea General.

 • Una representant de l’Assemblea de les Terres de Lleida suggereix que el Procés s’adhereixi a la proposta de Multireferèndum de cara a les eleccions europees.

 • Un representant de l’Assemblea de Santa Coloma diu que caldria preveure, en les jornades del calendari proposat, alguns espais per convidar grups afins.

 • Un representant de la Comissió de drets i lluites laborals proposa que el Procés faci una aportació de 300 euros per a la marxa de la dignitat.

 • Un representant de la Comissió de Continguts proposa que la Coordinadora cerqui un relator perquè les propostes publicades quedin recollides en un sol document.

 • Un representant de l’Assemblea del Clot-Camp de l’Arpa pregunta quina protecció jurídica hi ha per als participants en concentracions.

 • Un representant de l’Assemblea local de Sabadell diu que tot i que ells han participat molt activament en la lluita de Panrico i van assistir massivament a la Manifestació que es va fer, consideren que no es pot oblidar el debat sobre la Unió Europea.

 • Una representant de la Comissió de Medi Ambient explica que per la seva banda intentaran contactar i vincular-se amb sectors que treballin en el camp de les energies.

 • Un representant de l’Assemblea local de Rubí recorda que ja s’ha fet autocrítica del funcionament de la proppassada Assemblea General, i que ha quedat clar que no es poden fer totes tres campanyes. Diu, també, que no cal buscar un dia per fer accions que sigui igual per a tots els territoris; la millor solució fóra no establir dies unitaris.

 • Una representant de la Comissió de Comunicació explica que s’estan elaborant vídeos en defensa del dret al propi cos.

B) JORNADA EUROPEA (5 d’abril)

Juan Manuel Pericàs explica, a continuació, que les Jornades temàtiques referides a les eleccions europees se celebraran el dia 25 de maig; que és previst que hi hagi formació i debats sobre Europa, l’euro, la implicació econòmica de Catalunya, el deute, paper de les nacions… Explica, també, que se celebraran a La Farga de l’Hospitalet, que fóra bo aprofitar-les per convidar grups afins i que la durada del acte omplirà el matí i la tarda. Són previstos sis debats simultanis al matí i sis a la tarda i s’habilitarà un correu electrònic per poder enviar suggeriments.

 • Representants de les assemblees locals de l’Esquerra de l’Eixample i de Nou Barris manifesten que és molt important que es convidin persones d’altres entitats.

 • Un representant de l’Assemblea de Gaià puntualitza que, més que de convidar, es tracta de coorganitzar.

 • Un representant de l’Assemblea de Figueres demana que s’inclogui, en las Jornades, la discussió sobre el paper de l’exèrcit.

 • Rat Mata proposarà, a la Sectorial de Medi Ambient, l’adhesió a l’Aliança per combatre la pobresa energètica.

Juan Manuel Pericàs respon:

. Que ja és prevista la qüestió del militarisme.

. Que no és operatiu fer consultes contínues, per la qual cosa proposa que es voti, de forma global, si cal que d’altres forces siguin presents a la taula el dia en què se celebrin les Jornades sobre les eleccions europees.

Sotmès aquest punt a votació, en resulta que, per majoria absoluta, cal que d’altres forces afins al Procés siguin presents a la taula el dia de les Jornades sobre les eleccions europees.

Jordi Rabassa resumeix i diu que es tindran en compte els suggeriments aportats i els sotmet el document del Pla de treball a votació amb els següents resultats:

Sotmesa a votació la conveniència de fer les tres campanyes aprovades a la proppassada Assemblea General (proposta de l’Assemblea de Sant Vicens dels Horts) en resulta, per majoria absoluta, que no s’han de fer; es farà, per tant, una única campanya.

Sotmesa a votació la conveniència de celebrar la Jornada d’Accions el proper dia 8 de març en compte del dia 15 -i vincular-la, d’aquesta manera, a la vindicació del dret a l’avortament- (proposta de l’Assemblea de Sant Cugat), s’aprova per àmplia majoria.

S’aprova també, per unanimitat, adherir-se als actes del dia 22 de març (marxa de la dignitat) i mantenir la data del dia 5 d’abril per a la celebració de les Jornada eurpea i el 17 de maig per a la Jornada de Continguts.

Sotmesa a votació la conveniència d’adherir-se com a Procés Constituent a la campanya del multireferendum (proposta de l’Assemblea de les Terres de Lleida), en resulten 83 vots a favor, 7 abstencions i cap en contra, per les quals coses, s’aprova.

Sotmesa a votació la conveniència de fer una aportació de 300 euros a la Marxa de la Dignitat del dia 22 de març (proposta de la Sectorial de Drets i Lluites Laborals), en resulten 92 vots a favor i 6 en contra, per les quals coses, s’aprova.

Jordi Rabassa anuncia que la Coordinadora emetrà una comunicació sobre la protecció jurídica per a manifestants (proposta de l’Assemblea del Clot-Camp de l’Arpa).

4. Aprovació de l’Acta de l’Assemblea General i ratificació dels 4 documents

Pel que fa al quart punt de l’ordre del dia, es registren els resultats següents:

 • S’aprova l’Acta de l’Assemblea General per 89 vots a favor, 6 abstencions i 0 en contra.

 • S’aprova el Document de Reglament Intern per 76 vots a favor, 11 abstencions i 0 en contra.

 • S’aprova el Document dels Objectius d’Etapa per 88 vots a favor,9 abstencions i 0 en contra.

 • S’aprova el Document sobre el Pla de Treball per 102 vots a favor, 6 abstencions i 0 en contra.

 • S’aprova el Document sobre Propostes Organitzatives per 94 vots a favor, 15 abstencions i 1 en contra.

 • Una representant de la Comissió d’Ecologia demana que quedi reflectit que hi ha ungrup per cada punt del manifest i que se sàpiga que s’hi pot anar.

 • Cesc Niubó diu que hi haurà adreces electròniques per a cada punt.

S’obre un torn de paraules que dóna pas a les intervencions següents:

 • Es llegeix un document elaborat per representants de les assemblees que proposen avançar plegats amb d’altres grups.

 • Alguns representants d’assemblees locals i d’algunes comissions proposen algunes correccions i afegitons al text que s’ha llegit: que consti que la marxa del dia 14 de març és per la dignitat (Baix Montseny); que el Procés s’adhereix a la lluita contra el feixisme i el racisme (Clot-Camp de l’Arpa); que també es puguin adherir els altres grups al Procés (Mogent); que s’escrigui que el Procés es podrà adherir als moviments que hi són en consonància en comptes de dir que ho farà als que no hi estiguin en contra (Continguts); que cal precisar si les adhesions seran a mobilitzacions o a institucions (Sants); que cal dir que és una tasca del Procés en comptes de dir que és la primera (Gràcia); que no es pot dir que ens adherirem a tot, sinó que tota possible adhesió serà debatuda (Ecologia); que cal fer menció explícita al feixisme i al racisme (Maresme).

Jordi Rabassa proposa que es voti el document que, amb les esmenes i afegitons acceptats, ha quedat redactat d’aquesta manera:

<< Una de les tasques mencionades en el Pla de Treball del Procés Constituent és que cada assemblea faci extensió, tot vinculant-se a les lluites unitàries de cada localitat o barri, implicant-se en la lluita contra els desnonaments, contra la proposta de llei de l’avortament proposada pel PP, contra el tancament de centres o recursos sanitaris, contra el racisme i el feixisme i a favor de les persones immigrades, amb la marea groga per l’ensenyament, contra acomiadaments-EROs com fan al Vallès amb Panrico, en solidaritat amb les marxes per la Dignitat, etc.

Al mateix temps, el Grup Promotor impulsarà i difondrà les mobilitzacions unitàries que estiguin en consonància i recullin l’esperit dels deu punts del nou Manifest, com són: stop-pujades al transport públic, diverses activitats i reivindicacions al voltant del Dia de la Dona Treballadora del 8 de març, jornada del dia 23 de febrer pels drets de les persones immigrades, Mobile World Congress, marxa d’aturats del Baix Llobregat, marea pensionista, solidaritat amb Panrico, contra la pobresa energètica, contra la construcció de la Mat, etc. >>

Sotmès el text a votació, s’aprova per àmplia majoria.

5. Discussió sobre la Resolució de la Consulta

Pel que fa al cinquè punt de l’ordre del dia,

Núria Jàvega pren la paraula per presentar les informacions i el debat, que s’esdevenen de la forma següent:

-Josep M Antetas explica:

– Que ha elaborat, conjuntament amb Xavier Domènech, un informe polític per fixar la posició del Procés sobre la consulta.

– Que es felicita que n’hagi estat fixada la data.

– Que la pregunta presenta, com a problema, la confusió enorme que generaran els resultats, i com a avantatge, l’obertura que propicia.

– Que, atès que és previst que sigui molt difícil fer les eleccions, caldrà mobilitzar-se per partida doble (pressionant tant el govern català com l’espanyol) per aconseguir que es faci la consulta.

– Que cal lluitar perquè s’atorgui el vot als immigrants i als majors de 16 anys.

– Que sembla que el vot Sí Sí reflecteix la posició més profitosa pel que fa a la votació sobre la independència, ja que interessa fins i tot als electors de consciència federalista perquè és la que trenca més eficaçment el marc actual.

– Que han estat acceptades esmenes provinents de les assemblees de les assemblees del Clot-Camp de l’Arpa, de la Dreta del Eixample, del Vallès i de Vilanova i la Geltrú.

A continuació, pren la paraula Xavier Domènech, que exposa les consideracions següents:

 • Que el fet d’apostar pel vot Sí-Sí en la consulta sobre la independència convé fins i tot a les persones que provenen del federalisme, ja que la doble resposta afirmativa pressuposa que un estat independent, pot ser federal si els ciutadans ho desitgen, aquesta mena de federalisme seria autèntic i no solament una extensió de les autonomies; per al Procés, no hi ha debat entre Sí-Sí i Sí-No, sinó entre ruptura o continuïtat: un cop trencat el marc actual, tot queda absolutament obert.

A continuació, Núria Javega obre un torn de paraules en què s’expressen les opinions següents:

 • Que cal deixar clar que es vol una consulta i no unes eleccions.

 • Que potser no és convenient fer la consulta.

 • Que el vot Sí-Sí és el més convenient per a la recomposició de Catalunya i d’Espanya.

 • Que cal recordar que un 16 % dels catalans no tenen reconegut el seu dret a vot, per la qual cosa cal una doble acció: defensar el vot dels immigrants i explicar que, en el nou estat, tothom tindrà els mateixos drets i els mateixos deures.

 • Que cal, també, defensar el dret a vot de les persones majors de setze anys.

 • Que el Procés hauria de preveure com cal adreçar-se a les seves minories (en referència als qui no votaran Sí-Sí).

 • Que el Procés s’hauria d’implicar més en totes les lluites socials i no perdre tant de temps amb les relatives a la consulta.

 • Que resulta molt preocupant la insistència en votar SÍ en tots dos casos.

 • Que l’autèntic objectiu és poder decidir les nostres vides al marge de la consulta.

 • Que s’està d’acord en el caràcter rupturista del primer Sí, però que en les assemblees no hi ha acord majoritari pel que fa al segon.

 • Que cal que siguin incloses, com a catalanes, les persones immigrades.

 • Que caldria parlar de referèndum en compte de consulta, ja que aquesta última paraula conté un matís claudicant i no resulta vinculant.

 • Que el resultat no serà clar.

 • Que caldrà una segona volta amb les dues opcions més votades en la primera.

 • Que cal deixar clar que el poble ha d’aconseguir fer el referèndum encara que els governants acabin claudicant.

 • Que cal manifestar el desacord amb els polítics actuals sense atacar-los, perquè han estat elegits democràticament.

 • Que cal cercar aliances entre els pobles ibèrics i els de tot arreu.

 • Que algunes assemblees temen que es posposi la problemàtica social.

 • Que cal explicar que els poders polítics i econòmics utilitzen la consulta com a tapadora, la maneguen per continuar gaudint dels seus privilegis, i estan robant al poble.

 • Que totes les enquestes mostren que no passaran de dos milions els electors que votaran Sí-Sí.

 • Que la ruptura és urgent; a posteriori es decidirà entre federalisme i independència.

 • Que es recullin totes les intervencions que s’estan fent en el decurs de la reunió del Grup Promotor del dia 15 de febrer.

 • Que cal presentar un resum dels documents.

Josep M. Antentas pren la paraula i diu que es pot fer una votació global o per parts. Es decideix la primera opció per àmplia majoria.

En el torn de paraules subsegüent:

 • Un representant de l’Assemblea de Santa Coloma diu que es requereix un Sí-Sí.

 • Un representant de l’Assemblea de Rubí afirma que cal que la consulta es faci de totes passades i que Catalunya ha de ser solidària amb tots els pobles.

 • Representants de les assemblees de l’Eixample, de Tarragona i d’Osona, diuen que la independència és el mitjà per canviar-ho tot.

 • Un representant de l’Assemblea del Segrià demana que es faci constar que Catalunya és solidària amb els espanyols; demana, també, que s’afegeixin les paraules: <<i treballarem perquè sigui així>>.

 • Un representant de l’Assemblea d’Horta-Guinardó demana que es faci constar que també és solidària amb tots els immigrants.

 • Un representant de la Sectorial de Drets laborals diu que cal demanar una segona votació.

 • Una representat de la Sectorial d’Ecologia diu que cal suavitzar la crítica als partits i integrar totes les sensibilitats.

 • Un representant de l’Assemblea de Sants diu que cal ser conscients que hi ha unes elits que ho aprofitaran per reafirmar-se, i que hi ha gent dins del Procés, o que si sent molt propera, que és molt reticent respecte al Sí-Sí i cal preveure que es pugui votar en consciència.

 • Un representant de la Comissió d’Extensió, proposa -en l’esperit d’aconseguir el màxim d’acord- fer servir la frase: << existeixen, dins del mateix Procés Constituent, moltes opinions sobre la independència…>>.

 • Un representant de la Dreta de l’Eixample diu que parlar de la llibertat de vot seria una obvietat sospitosa; que probablement hi haurà gent que se n’anirà del Procés si ens definim, però que cal fer-ho i explicar que l’opció del Sí-Sí és la més profitosa per als nostres objectius.

 • Un representant de l’Assemblea de Sants recorda que tot i que la qüestió nacional és molt important, no és l’únic objectiu del Procés.

 • Una representant de l’Assemblea diu que els partits tenen disciplina de vot i que, tot i que segurament aquest fet fa perdre militància, no es pot deixar de fer.

 • Un representant de la Sectorial de Drets i Lluites Laborals diu que l’autonomia és solament la descentralització, però que, per garantir la sobirania cal una ruptura que només pot aconseguir-se amb el vot Sí-Sí.

 • Un representant de la Sectorial de Cultura diu que el que ha de clar és que volem decidir tot allò que fa referència a les nostres vides.

 • Un representant de la Sectorial d’Educació llegeix un escrit que ha estat consensuat entre els membres que la formen, amb set abstencions, en què s’afirma que l’actual sistema està esgotat, que cal una ruptura que propiciï un nou marc, i que això no ha de privar, tanmateix, d’avançar en el terreny social.

 • Un representant de la Comissió d’Extensió proposa la frase: << al marge de la consulta, seguirem treballant…>>.

 • Una representant de la Comissió de Continguts proposa que s’expliciti que hi ha llibertat de vot, però que l’opció del Procés és la de Sí-Sí.

Sotmeses les esmenes a votació:

·Es rebutja, per àmplia majoria, la corresponent a especificar en el document que es deixa llibertat de vot, perquè es dóna per suposat.

.Es rebutja, per àmplia majoria, canviar la paraula consulta per la de referèndum, perquè tot i que és cert que consulta ja implica una claudicació i no és vinculant, és la fórmula que es proposa políticament i és sobre el que s’està parlant.

. S’aprova, per àmplia majoria, el text de la resolució amb les esmenes pertinents.

6. Discussió de com comencem a posar en marxa la Resolució sobre tasques electorals

Pel que fa al sisè punt de l’ordre del dia, Margarida Fité pren la paraula i diu:

 • Que, per tal de preparar com escau la campanya per a la consulta, convindrà debatre en les assemblees aquests aspectes per poder decidir, en el moment que calgui, com establim les relacions amb altres forces polítiques i com s’afronten els reptes electorals.

 • Que després d’haver adreçat la salutació a Podemos, aquest moviment ha anat creixent i convindria establir-hi vincles a nivell local.

 • Que cal fixar quina serà la posició del Procés pel que fa a les eleccions europees.

Establert un torn de paraules, transcorre de la forma següent:

 • Una representant de l’Assemblea de Gràcia diu que no correspon fer aquest debat en el sí del Grup Promotor, sinó en les assemblees; reconeix, tanmateix, que els va arribar el document, però argumenta que no van tenir temps de considerar-lo.

 • Un representant de la Sectorial de Drets i Lluites Laborals pregunta si es fan contactes adreçats a aconseguir una unitat popular, i diu que cal un treball previ si es vol iniciar una roda de contactes.

 • Un representant de la Comissió de Continguts proposa que es promogui un consell d’enllaç, que es recullin un centenar de firmes i que s’unifiquin els textos sota la mà d’un sol relator, tot plegat amb la finalitat que el Procés pugui esdevenir el pal de paller de la unitat.

 • Un representant de l’Assemblea d’Horta es mostra partidari de la unitat i demana que el Procés recolzi les forces que treballen per a una Europa de les persones.

 • Un representant de l’Assemblea de Gràcia creu que cal un document més ampli que reculli quin ha de ser el paper que hi han de jugar les assemblees.

Xavier Domènech respon que no es tracta d’un document conclusiu, ni abans ni després de passar per les assemblees; solament planteja un debat; que és cert que la Coordinadora ha d’establir contactes, però que també cal que ho facin les assemblees.

 • Un representant de l’Assemblea de Sants diu que fóra millor que el Procés no prengués posició, sinó que és limités a recolzar les forces que defensen el dret a decidir; en qualsevol cas, els esforços per contactar s’han d’adreçar més aviat a les institucions socials que no pas als partits.

 • Una representant de la Sectorial d’Ecologia diu que el Procés s’ha d’unir a qui treballi en el mateix sentit i que no és desitjable fer-ho amb ‘Podemos’.

 • Un representant de l’Esquerra de l’Eixample demana que el Procés faci un document de mínims respecte a les europees, que s’estableixin contactes amb forces afins i que el recolzament a Podemos és, de moment, prematur.

 • Un representant de l’Assemblea de Sant Boi demana que es tingui en compte que hi ha grans diferències entre les assemblees; la seva és de base, i les persones que la formen, que es troben habitualment d’ençà que Teresa Forcades va anar a Sant Boi a fer la presentació, estan molt més preocupades per l’atur i pels desnonaments que no pas per les eleccions de cap mena.

 • Un representant de l’Assemblea de Santa Coloma, diu que cal fixar bé la posició del Procés respecte a les eleccions europees, que són importants perquè Europa ens marca molt; s’adhereix a la proposta de fer un document-base.

 • Un representant de la Comissió d’Extensió proposa que s’encomani, a la nova Coordinadora, la tasca d’elaborar un text de cara a la presa de contactes; després caldria debatre’l i, un cop consensuat, fer-lo públic.

 • Un representant de l’Assemblea de Sarrià diu que quan es recolzi algun grup, cal tenir en compte què pensa del Procés.

Arcadi Oliveres pren la paraula i diu:

· Que manifesta la seva satisfacció pel fet que el Procés Constituent ha crescut i ha madurat.

. Que cal desplaçar l’atenció a les eleccions catalanes, més que a les europees i a la consulta.

· Que cal que el Procés Constituent sigui proactiu i atregui l’atenció d’altres grups i sigui capaç de convidar-los.

· Que cal rellançar el Procés, no deixar que s’estanqui, i que cal fer política.

· Que cal assumir totes les propostes de mobilització que es facin, atès que la prioritat del Procés és social.

. Que cal opinar sobre temes candents com ara la justícia universal, la llei de règim local i l’actitud criminal del ministre Fernández Díaz.

Josep M. Antentas diu que la Coordinadora hauria d’elaborar un document, distribuir-lo amb tres setmanes d’antelació, i establir contactes amb qui escaigui.

Teresa Forcades diu que les bases volen un debat més enllà del document, i proposa que s’encarregui a la Coordinadora l’elaboració de document esmentat.

Xavier Domènech diu que cal que consti què han de fer les assemblees territorials, moltes de les quals ja estan treballant pel que fa a les municipals, i que fóra bo organitzar una trobada per reflexionar sobre aquest aspecte.

Sotmesa a votació la proposta d’encarregar a la Coordinadora l’elaboració d’un document que serveixi de base per establir contactes amb forces afins, en resulta aprovada per àmplia majoria.

Núria Jàvega comunica que la propera reunió del Grup Promotor se celebrarà el dia 6 d’abril i que durarà tot el dia.

Josep M. Antentas recorda que el Grup Promotor ha de validar totes les sectorials que es vagin creant.

A les 20’30, Núria Jàvega tanca la sessió tot felicitant els presents pel bon ús del temps, que ha permès acabar a l’hora acordada.

ANNEX 1 llista d’assistents:

Assemblea

Membres representants

ARENYS

Mariona

Josep Maria López

BADALONA

Ferran Moreno

Gemma Sala

BAIX GAIÀ

Albert Bonet

Coro Luengo

BAIX PENEDÈS

Gisela Arbós

Pep Pellicer

BERGUEDÀ

Mercè Fàbregues

Magí Farrés

CALDES

Arnau Vilà

CAMBRILS

Maria Rosa Aparicio

Maricel Ortiñà

CASTELLAR DEL VALLÈS

David Homet

Damià Pero

CASTELLDEFELS

Susanna Poblet

Rosendo Torrent

CLOT-CAMP DE L’ARPA

Jordi Marzo

Marc Vilalta

CORNELLÀ

Pere Caldes

Eva Jiménez

CULTURA

Flávio Carvalho

Perot Rodríguez

DRETS I LLUITES LABORALS

Alfredo Bienzobas

ECOLOGIA

Diego Durán

Rat Mata Dumenjó

EDUCACIÓ

Bibiana Fontanet

Isaac Uyà

EIXAMPLE DRET

Josep Bel

César Campañón

EIXAMPLE ESQUERRE

Xavier Caballé

EL MASNOU

Sergi Amat

Isa Redaño

ESCALA

Lluís Ciprés

ESPLUGUES

Andreu Sambola

FONOLLOSA

Joan Capellas

Joaquim Busom

GIRONA

Mireia Pucurul

Florencio de la Torre

GRÀCIA

Irene Martínez

Anna Montero

GRANOLLERS

Laia Izpi

Josep Mas

HORTA-GUINARDÓ

Montse Busquets

Elena Zújar

IGUALADA

Carles Tomàs i Tomàs

LA NOGUERA

Josep Maria Colea

LA PALMA-CORBERA

Miracle Guerra

Miquel Soler

LA VALLALTA

Elena Sauleda

L’HOSPITALET

Montse Fresno

Francesc Moratalla

BAIX MONTSENY

Maite Romera

Àngels Vendrell

BAIX CAMP

Kanti

BLANES

Roser Ferrer

Xavier Reñaga

FIGUERES

Laura Camprubí

Francesc Tubau

CONTINGUTS

Albert Royes

Jordi Serrano

BARBERÀ DEL VALLÈS

Monica Acebo

Andrés Garcia

CALDES D’ESTRAC

Emili Aguado

Alfred Maberli

BAIX VALLÈS

Marina Duñach

Jaume Noró

IMMIGRACIÓ

Brian Anglo

EXTENSIO

Josep Maria Antentas

Sonia Onandi

IMPULSOR

Arcadi Oliveres

ORGANITZACIÓ

Neus Forcano

Maite García Fochs

NOU BARRIS

Josep Cruelles

MOLINS DE REI

Jordi Madorell

OSONA VIC

Asun Martínez

OSONA GUILLERIES

Dolors Muns

Fermí Tanyà

OSONA LLUÇANÈS

Joan Dalmau

Amparo Ibáñez

OSONA SUD

Pep Grau

PLADURGELL

Jordi Creus

POBLENOU

Gonzalo Fernández

Francesc Vila

POBLESEC

Jordi Calsina

CIUTAT VELLA

Lau Feliu

Anna Pla

PREMIÀ DE MAR

Àlex Blasco

RIPOLL

Carles Díaz

Albert Ramos

REUS

Dolors Blasco

RUBÍ

Javier Lechón

SABADELL

Xavier Ruiz

Gerard Sánchez

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

Àfrica García

Joan Sanpera

SANT ANDREU

Sara Blanco

Judit Camargo

SANT BOI

Paqui Casino

SANT CUGAT DEL VALLÈS

Charo Díaz

Antonio Ontañón

SANT JOAN DESPÍ

Rafa Gómez

Pep Oliveras

SANT MARTÍ LA VERNEDA

Jordi Martín

SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Carme Busson

Teresa Font

SANT VICENÇ DELS HORTS

Josep Maria Colillas

Evaristo

SARRIA-SANT GERVASI

Manel López Cambra

SEGRIÀ

Susanna Ariño

Isabel Sala

TARRAGONA

Jesús Gellida

Josep Sementé

TERRASSA

Marta Canal

Carme Flores

VILANOVA I LA GELTRÚ

Miquel Amorós

Montserrat Virgili

SANT FELIU DE LLOBREGAT

Isabel Bravo

Marta

VILADECANS

Fernando Delgado

Barrio

MONTSERRATI

Josep Maria Pedrosa

Eulàlia Sallés

UNIVERSITATS

Xavier Domènech

COMUNICACIÓ

Marta Farré

Jordi Rabassa

SANTS

Martí Causà

Teresa López

SANT FELIU DE GUIXOLS-ARO

Teresa Abadías Grifol

Jordi Lloberas

MOGENT

Àngels Dopacio

Àngels Ondiviela

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Jordi Cabestany

SANTA COLOMA DE GRAMENET

Anna Pérez

Miquel Pérez

VALLIRANA

Damià Marí

Omar Rodríguez

Altres:

Teresa Forcades (impulsora)

Margarida Fité (coordinació-Osona)

Cesc Niubó (coordinació-Vallès or.)

Joaquim Manau (coordinación Lleida)

Jesús Marín (coordinación- Baix Llobregat)

Núria Jàvega (coordinación-continguts)

Xavier Humet (organització)

Juanma Pericàs (organització)

Ramon Soto (organització-Blanes)

Roser (organització-Blanes)

Anna Armengol (coordinación-web)

Sandra Ezquerra (coordinació-comunicació)

Esther Vivas (coordinació-extensió)

David Balbàs (coordinació- Gràcia)

David Borrell (coordinación – Sabadell)

Annex 2: PERSONES QUE ES PRESENTEN A L’ELECCIÓ DE LA NOVA COORDINADORA

1. ALBANO DANTE: 37 anys. Periodista i director de la revista Cafèambllet que ha fet diversos treballs d’investigació per destapar escàndols de corrupció a la sanitat catalana. Viu a Breda (La Selva). Participa en la sectorial de sanitat del Procés Constituent.

2. ANNA ARMENGOL: 36 anys. Professora de CCFF d’Informàtica i a Secundària, de Matemàtiques. Enginyera informàtica. Viu a Sant Pol de Mar. Participa a l’Assemblea de la Vallalta (Sant Pol de Mar, Maresme). Forma part de la Comisió General de Comunicació del Procés, subcomsió Web.

3. ARCADI OLIVERES: 68 anys. Viu a Sant Cugat. Economista i professor a la UAB. Vinculat des de fa molts anys a moviments socials, ONGs i a entitats pacifistes. Impulsor junt amb Teresa Forcades des de l’abril passat del Procés Constituent.

4. CARLES TOMÀS I TOMÀS : Viu a Igualada. Lampista en atur de llarga durada. Ha col·laborat des de fa molts anys amb ateneus, entitats socials i culurals, i el sindicalisme llibertari. Participa a l’assemblea d’Igualada del Procés Constituent.

5. CESC NIUBÓ: 50 anys. Treballa a un servei municipal d’informació i atenció ciutadana. Viu a Cardedeu (Vallès Oriental). Delegat sindical per CCOO i president del Comitè Unitari de Personal de l’Ajuntament de Premià de Mar. Forma part de l’assemblea de Mogent (Vallès Oriental) i la seva tasca principal al Procés Constituent ha estat ajudar en les tasques d’extensió i posada en marxa de les set assemblees que hi ha a la comarca.

6. DAVID BALBÀS: Viu a Barcelona. Arquitecte, especialitzat en qüestions territorials, urbanisme, mobilitat, sostenibilitat i participació ciutadana en el planejament. Participa a l’assemblea territorial de Gràcia (Barcelona) i en la seva comissió de continguts.

7. DAVID BORRELL: 42 anys. Viu a Sabadell. Responsable comercial en empresa del sector metal·lúrgic. Implicat en diverses  associacions culturals i d’oci del municipi de Sant Llorenç Savall. Membre de l’assemblea de Sabadell i del seu grup de comunicació. Va col·laborar en l’organització de l’Assemblea general i en la presentació del Procés a altres pobles del Vallès Occidental.

8. ELENA SAULEDA: 38 anys. Geògrafa. Pertany a l’assemblea territorial de la Vallalta (Maresme). Forma part de la comissió d’organització i ha participat en l’organització de les diferents activitats centrals del Procés (Diàlegs Múltiples, Encerclem la Caixa, Assemblea General 22D) i en la gestió del correu per demanar informació del Procés.

9. ESTHER VIVAS: 38 anys. Periodista. Viu a Barcelona. Membre de la comissió d’extensió del Procés constituent i col·labora amb la comissió de comunicació. Forma part de l’assemblea sectorial de mediambient, energia i alimentació. Ha participat en moviments socials alternatius (moviment per l’abolició del deute extern, antiglobalització, antiguerra,…) i actualment en temes de sobirania alimentària i consum crític.

10. FERRAN MORENO: 64 anys. Viu a Badalona. Mestre jubilat. Participa com a voluntari en activitats del Casal dels infants del Raval (Projecte Servei transició a l’autonomia de joves amb risc de marginació) i de Càritas (Alfabetització de dones Llefià). Forma part de l’assemblea de Badalona / S Adrià del Besòs i de l’assemblea sectorial d’ensenyament.

11. FLORENCIO DE LA TORRE: 53 anys. Nascut a Madrid viu a Girona des de fa 27 anys.
 Professor Titular de Química a la Universitat de Girona. Participa a l’assemblea de Girona del Procés Constituent, treballant directament en la comissió de comunicació, en la gestió de la web i del correu de Girona.

12. JAUME ASENS: 40 anys. Viu a Barcelona. Advocat especialitzat en la defensa dels drets humans i els moviments socials com el 15-M. Pertany a la Comissió de defensa del Col·legi d’Advocats de Barcelona Forma part de la comissió d’extensió del Procés Constituent i està participant en l’impuls d’una futura assemblea sectorial de juristes.

13. JESÚS MARÍN: 29 anys. Viu a Vallirana (Baix Llobregat). Tècnic en realització d’audiovisuals en atur. Ha participat a l’Assemblea Vallirana nascuda arran del 15M a la localitat. Al Procés Constituent ha participat com a promotor de diverses assemblees al Baix Llobregat i ha fet tasques d’extensió a la comarca.

14. JORDI MADORELL: Viu a Molins de Rei. Participa en la coordinació de projectes productius dins de l’àmbit assembleari de la Cooperativa Integral Catalana. Membre actiu d’associacions veïnals, grups ecologistes i cooperatives diverses. Participa a l’assemblea local de Molins de Rei del Procés del Constituent i en la comissió general de continguts del Procés, on dinamitza el grup de treball de Sistema Econòmic Ètic i promou l’eix d’economia.

15. JOSEP BEL : 53anys. Viu Barcelona. Treballador i sindicalista a Telefònica. Membre del sindicat Cobas. Ha participat activament des de fa anys en diversos moviments socials contra les retallades i la crisi i en accions de solidaritat amb vagues i conflictes laborals. Participa en l’assemblea sectorial de drets i lluites laborals del Procés Constituent.

16. JOSEP SEMENTÉ MOYA : Viu a Tarragona. Ha participat en molts moviments socials a la ciutat en defensa dels drets socials i també al moviment pacifista. Participa de la Plataforma cívica per la defensa dels drets socials a Tarragona. Forma part de l’assemblea de Tarragona i de la seva comissió d’organització. Ha col·laborat en els tasques d’extensió del Procés a les seves comarques.

17. JOSEP MARIA COLILLAS: Viu a Sant Just Desvern. És comptable jubilitat. Forma part de la comissió de finances i s’encarrega de la gestió quotidiana de les despeses del Procés.

18. JOSEP MARIA ANTENTAS: 37 anys. Viu a Barcelona. Professor de sociologia a la UAB. Al llarg dels anys ha participat en diversos moviments socials, com l’estudiantil, el moviment antiglobalització i els Fòrums Socials, i més recentment el 15M i les mobilitzacions contra les retallades. Forma part de la comissió d’extensió del Procés Constituent i de l’assemblea sectorial d’universitats.

19. MAGARIDA FITÉ : 41 anys. Nascuda a Mataró, viu a Tona (Osona). Pedagoga i educadora social, amb experiència en gestió de projectes. Ha estat implicada en diversos moviments socials com el Fòrum Social d’Osona o l’assemblea de drets socials d’Osona, entre d’altres. Forma part de l’assemblea d’Osona Sud del Procés Constituent i de la coordinació comarcal.

20. MAITE GARCIA FOCHS: Viu a Sabadell i està jubilada. Ha estat catedràtica de Filosofia a Ensenyament Mitjà, professora d’Història de la Filosofia a la UNED i inspectora d’Educació. Ha publicat novel·les i articles. És adherida al Procés des del primer moment i hi ha treballat dins de la Comissió d’organització i en la gestió de demandes d’informació.

21. NEUS FORCANO: 47 anys. Viu a Barcelona. Professora de llengua i literatura de Batxillerat, a Barcelona. Ha participat en associacions educatives i ha estat responsable de formació de monitors. També participa d’associacions i xarxes feministes. Forma part de la comissió d’organització del Procés i també participa a la sectorial de feminismes.

22. NÚRIA JÀVEGA: 48 anys. Viu a Barcelona. Llicenciada en Filosofia i CC de l’educació. Directora d´exportació. Anteriorment va ser membre del comitè permanent de l’ANC i coordinadora de sectorials. És l’actual coordinadora de la comissió de continguts del Procés Constituent.

23. RAT MATA: 45 anys. Viu a Barcelona. Treballa professionalment en el desenvolupament de les energies renovables en diferents empreses i el foment d’aquestes a través del Col·legi d’enginyers, del que és membre de la junta. Excoordinadora de l’ANC a Sant Martí i exmembre del comitè permanent i del secretariat nacional de l’ANC. Responsable de l’assemblea sectorial del Procés Constituent d’energia, alimentació i medinatural. Participa a l’assemblea local del Poblenou i a la comissió de continguts.

24. SANDRA EZQUERRA: 37 anys. Viu a Barcelona. Professora de sociologia a la Universitat de Vic. Ha participat en diversos moviments socials, com el 15M i el moviment feminista. Forma part de la comissió de comunicació del Procés Constituent, de l’equip de la campanya per una República del 99%, i de la sectorial de feminismes.

25. SONIA ONANDI: 39 anys. Nascuda a Biscaia, viu a El Masnou (Maresme). Treballa com a responsable del departament de cobraments en una empresa privada. Va començar a implicar-se activament en moviments socials amb el 15M a l’Assemblea Indignada de la seva localitat. Forma part de l’assemblea local d’El Masnou.

26. TERESA FORCADES: 47 anys. Metgessa i teòloga. Monja del Monestir de Sant Benet de Montserrat des de 1997; impulsora del Procés constituent el passat mes d’abril de 2013 juntament amb l’Arcadi Oliveres. Actualment resideix a Berlín fins l’octubre de 2014.

27. VICENÇ NAVARRO: Catedràtic de Ciències Polítiques i Socials a la UPF i professor de Polítiques Públiques en The Johns Hopkins University (Baltimore, EUA) on ha impartit docència durant 35 anys. Dirigeix el Programa en Polítiques Públiques i Socials patrocinat conjuntament per la Universitat Pompeu Fabra i The Johns Hopkins University. Dirigeix també l’Observatorio Social de España.Viu a Barcelona. Autor d’un ampli llistat d’articles i obres sobre economia, política i societat. Forma part del Procés Constituent des dels inicis i ha contribuït a divulgar la proposta participant en actes públics i debats.

28. XAVIER DOMÈNECH: 39 anys. Historiador i professor a la UAB. Resident a Barcelona. Ha estat actiu en diversos moviments socials com el moviment estudiantil, la insubmissió, plataformes contra la guerra, entre d’altres, i, més recentment, al 15M, plataformes en defensa de la Universitat Pública i al Comitè d’Empresa del professorat laboral de la UAB. Dins del Procés Constituent participa a la sectorial d’universitats i a la comissió d’extensió.

29. JOAQUIM MANAU

60 anys, de Lleida. Ha treballat a la Caixa de pensions. Ha format part de l’equip d’organització de l’assemblea del Segrià i ha format part del grup promotor de les assemblees de les terres de Lleida.

Anuncis
Galeria | Aquesta entrada ha esta publicada en Actes de reunions, Actes del Grup Promotor. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.