Punt 04 (Habitatge)

PUNT 4 – Habitatge digne per a tothom, moratòria dels desnonaments i dació en pagament retroactiva.

Texts de debat (en PDF):
4.1 Fer efectiu el dret a l’habitatge
4.2 Compliment de la funció social de la propietat
4.3 Formació de parcs d’habitatge social a lloguer